PROFESIONÁL V 3 HLAVNÝCH OBLASTIACH


Biznis konzultant

a prednášateľ s medzinárodnými skúsenosťami, držiteľ certifikátu EOQ Quality Systems Manager

Projektový manažér

realizátor vzdelávacích projektov pre školy a neziskové organizácie

Diplomat

Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Havane (2010 - 2013)

PODNIKATEĽSKÉ POSLANIE

Mojím poslaním je inšpirovať a motivovať ľudí a organizácie, aby cieľavedome zvyšovali svoj potenciál a výkonnosť. Práve harmóniu zmysluplnej práce a radosti zo života vnímam ako základ spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

Verím, že prirodzenými predpokladmi pre dosahovanie veľkých cieľov sú:

 • efektívne prenášanie teoretických poznatkov do každodennej praxe,
 • dodržiavanie morálnych zásad a
 • ochota obetovať sa pre dobro veci.


Naša spoločná namáhavá ale zmysluplná cesta k úspechu:

Teória –> On-the-job tréning –> Pilotný projekt –> Rozšírenie a štandardizácia

PONUKA MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A PORADENSTVA

A. Originálne TOP produkty FORBEX, overené dlhoročnou praxou:

 • FORBEX_PM Základný tréning projektového manažmentu. Aplikácia QUICK&DIRTY prístupu, ktorý sa primárne sústreďuje len na 3 najdôležitejšie kroky riadenia projektu.
 • FORBEX_5S On-the-job tréning a pilotný projekt rýchleho zavedenia japonskej metodiky 5S do výrobných prevádzok.
 • FORBEX_PDCA On-the-job tréning a pilotný projekt kontinuálneho zlepšovania KPI – kľúčových indikátorov výkonnosti procesov.
 • FORBEX_CLAIMPRO On-the-job tréning a pilotný projekt zavedenia systému manažérskeho riadenia mimoriadne závažných reklamácií.
 • FORBEX_TEAM Work&Dance, Work&Ski, Work&Cook – úspešné outdoor produkty, zamerané na team building


B. Ďalšie produkty vzdelávania a poradenstva: FMEA, QFD, LEAN, SIX SIGMA, SPC, ISHIKAWA, PARETO, TPM

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Poslaním zrelých a múdrych ľudí je cieľavedome prispieť svojimi skúsenosťami k rozvoju komunity. Výsledkom niekoľkoročného úsilia skupiny intelektuálov – michalovských lokálpatriotov bolo založenie občianskeho združenia VÝZVA – rozumom a srdcom za moderné Michalovce. Vďaka koncepčnej manažérskej príprave študentských lídrov sa nám podarilo realizovať veľké komunitárne projekty:

 • Projekty „OTVORENÉ OČI“ a „STOP ZÁKONOM DŽUNGLE“ – prevencia kriminality mládeže
 • Projekt „BOJOVÉ UMENIA“ – športom k prevencii drogovej závislosti mládeže


Dôležitým impulzom pre nové projekty sa stal vstup Kristiána Dufinca a skupiny Iconito do OZ VÝZVA na jar r. 2015

PONUKA MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA PRE MLADÝCH PROJEKTOVÝCH MANAŽÉROV:

A. PROJEKT: MOBILIZÁCIA INTERNÝCH SÍL ŠTUDENTA… ( štart v r. 2009 )

 • Poslanie projektu „MOBILIZÁCIA“: Odhaliť a podporovať vnútorný potenciál študenta (viem – chcem – môžem). Nenásilným a príťažlivým spôsobom pripravovať študentské osobnosti pre pozíciu MANAŽÉR ŠTUDENTSKÝCH PROJEKTOV. Takých projektov, ktoré prispejú k rastu kvality vzdelávacieho procesu a tímovej spolupráce študentov, pedagógov a rodičov.
 • Strategický cieľ projektu: Osvojiť si filozofiu harmonického rozvoja mladej osobnosti, ktorej súčasťou je aj účinné zvládnutie:
  • 1. Prevencie a systematického odstraňovania problémov študentov
  • 2. Riadenia školských projektov ( akadémia, stužková, súťaž…)
  • 3. Komunikácie, tímovej spolupráce a riadenie žiackej samosprávy
 • Etapy projektu:
  • 1. Základné kolo: 90´ workshop (v rámci vyučovania) pre skupinu 20 – 60 študentov,
  • 2. Semifinále ( končí udelením certifikátu ). Víkendové, 2-denné workshopy pre záujemcov – absolventov základného kola, zamerané na simuláciu práce projektového manažéra a projektového tímu ( školské projekty – olympiády, stužkové, akadémie tanca,….)
  • 3. Finále: Certifikovaní študenti – členovia školských projektových tímov – s podporou vedenia školy, samostatne navrhujú a riadia školské projekty a v roli interných lektorov školia svojich spolužiakov.
 • Kĺúčová referencia: Štátne gymnázium v Snine, RNDr. I. Lazorová, GPH v Michalovciach, R. Gadomský a ďalšie stredné školy KSK a PSK.

DIPLOMAT

Po Novembrovej revolúcii padla „železná“ opona a mladým ľuďom sa otvorili dvere do sveta. Európska konferencia partnerských miest v Rotterdame, v r. 1990, iniciovanie inštitucionálnej spolupráce s radnicou španielskeho mesta Villarreal a účasť vo vládnej delegácii ČSFR na oficiálnej návšteve Talianska a Vatikánu v r. 1991 – to boli kľúčové momenty môjho vstupu do vzrušujúceho sveta diplomacie.
Bohaté skúsenosti z reprezentovania slovenského ľudového umenia v zahraničí (Lúčnica, Zemplín, Laborec…) mi umožnili osobne prispievať k rozvoju kultúrnej a športovej diplomacie – a to nielen doma, ale aj v Španielsku a na Kube. Amatérske nadšenie, úcta a rešpekt k iným národom a osobné autentické zážitky zo spoznávania ich histórie, tradičnej kultúry a gastronómie – to všetko som neskôr zúročil aj ako diplomat – profesionál. V rokoch 2010 – 2013 som bol obchodným atašé Veľvyslanectva SR v Havane. Zodpovedal som za rozvoj obchodnej a ekonomickej spolupráce Slovenska s Kubou, Dominikánskou republikou a ďalšími 10 štátmi Karibiku.

Aktivity a výsledky ekonomickej diplomacie:


 • koordinovanie slovensko – talianskej spolupráce medzi krajmi Friuli-Venezia a Východoslovenským krajom (1991)
 • sprostredkovanie španielsko-ukrajinskej spolupráce a podpísania memoranda o spolupráci medzi provinciou Castellón a regiónom Zakarpatya (2010)
 • projekt Karibik 2011 – príprava a realizácia misie slovenských diplomatov a podnikateľov v Dominikánskej republike (2011)
 • podpora a aktívna účasť pri príprave a negociačnom procese, týkajúcom sa Zmluvy medzi ÚNMS (SR) a ONN (Kuba) v r. 2012
 • organizovanie a lektorovanie odborných seminárov na Kube, v úzkej spolupráci s Delegáciou EÚ v Havane.


Aktivity a výsledky kultúrno-spoločenskej a športovej diplomacie:
Iniciovanie a rozvoj spolupráce družobných miest Villarreal a Michalovce

 • organizovanie vzájomných návštev podnikateľov, študentov, umelcov, športovcov, občanov oboch miest
 • propagácia tradičnej španielskej gastronómie na Slovensku ( Paella valenciana)
 • založenie El Madrigal – slovenského fan klubu Villarreal C.F. a účasť mladých futbalistov Villarreal C.F. na Dubovského memoriáli (2010)
 • udelenie čestného občianstva mestom Villarreal – Medalla de Oro de la Ciudad de Villarreal, 2009

Profesionál

Updated on 2015-08-03T11:05:51+00:00, by admin.